Συνοπτικά

Το έργο LinkedEconomy (με πλήρη ονομασία «Δημιουργία πλαισίου για την τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα») εντάσσεται στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-13 και υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνοπτικά, αφορά στην παροχή ενιαίας πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με βάση διεθνή πρότυπα για την αξιοποίηση ετερογενών οικονομικών δεδομένων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε φορείς που επιθυμούν να διαθέσουν τα δεδομένα τους.

LinkedEconomy: ενορχήστρωση των βασικών δεδομένων για την οικονομία

Το ζητούμενο, επομένως, είναι μια κοινή ορολογία για τις βασικότερες δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στο οικονομικό πεδίο και θα διευκολύνουν την έρευνα των νέων δεδομένων. Για πρώτη φορά, δίνεται έμφαση στη διασύνδεση δεδομένων που σχετίζονται με την οικονομία σε μεγάλη κλίμακα και με την απαιτούμενη δημιουργία ενός πλαισίου για την τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση τους με την μορφή συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων. Η προσπάθεια εντοπίζεται στα σύνολα δεδομένων τα οποία προέρχονται από τις πηγές που ανανεώνται τακτικά και περιέχουν πρωτόγνωρες πληροφορίες για την κοινωνική και την οικονομική έρευνα. Ενδεικτικά, περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, τους προϋπολογισμούς, τις τιμές, την ασφαλιστική αγορά και την απασχόληση καθώς και χρηματοοικονομικά και μακροοικονομικά δεδομένα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται με τρεις τρόπους: (α) τις διαδικτυακές σελίδες έτσι ώστε να είναι εύληπτα από κάθε χρήστη, (β) σε πακέτα δεδομένων για την διευκόλυνση της περαιτέρω διερεύνησης και επεξεργασίας τους και (γ) μέσω μηχαναγνώσιμης διεπαφής υποβολής ερωτημάτων (SPARQL) για την εξελιγμένη ενσωμάτωση τους. Επίσης, μέσω του LinkedEconomy μπορεί να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη σε φορείς που επιθυμούν να διαθέσουν τα δεδομένα τους για ερευνητικούς σκοπούς.