Αποφάσεις αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τα δεδομένα τα οποία περιέχονται στα αρχεία είναι τα εξής:

 1. ada: ο ΑΔΑ της πράξης
 2. decisionId: κωδικός πράξης
 3. decisionType: τύπος πράξης (πχ. Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, βλέπε 4)
 4. cycle: κύκλος συνόλου πράξεων με βάση την κατηγοριοποίηση του LinkedEconomy σε:

Κύκλο Πληρωμών

Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

και

Κύκλο Ανάθεσης

Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 • issueDate: η ημερομηνία έκδοσης της πράξης
 • buyerURI: ο URI του Φορέα στο LinkedEconomy
 • buyerName: το όνομα του Φορέα
 • sellerVatId: ο ΑΦΜ του Αναδόχου
 • validVatId: 1=έγκυρος ΑΦΜ, 0=ΜΗ έγκυρος ΑΦΜ με βάση τον έλεγχο επαλήθευσης του LinkedEconomy
 • sellerURI: ο URI του Αναδόχου στο LinkedEconomy
 • sellerName: το όνομα του Αναδόχου
 • paymentAmount: το ποσό που εμφανίζεται στην πράξη
 • cpv: ο κωδικός CPV της πράξης
 • cpvDescription: η ελληνική περιγραφή του ανωτέρω κωδικού CPV

Data and Resources

Additional Info

Field Value